مكان: مشهد، رضاشهر، بلوار خاقانى، حدفاصل خاقانى ١٠ و١٢، مجتمع برج سپيد دانشگاه علوم پزشكى مشهد ثبت نام از طريق سايت: mashhadcrd.ir