نوزدهمین همایش سالانه انجمن

نوزدهمين همايش سالانه انجمن متخصصين دندانپزشكى ترميمى ايران: “آنالوگ تا ديجيتال” در تاريخ ٢٣ الى ٢٥ مرداد ماه سال جارى به ميزبانى انجمن متخصصين دندانپزشكى ترميمى خراسان برگزار خواهد شد. مكان: مشهد، رضاشهر، بلوار خاقانى، حدفاصل خاقانى ١٠ و١٢، مجتمع برج سپيد دانشگاه علوم پزشكى مشهد ثبت نام از طريق سايت: mashhadcrd.ir