هییت مدیره

۱ – آقای دکتر حسین اینالو
۲- آقای دکتر علیرضا بروزینیت
۳- خانم دکتر. زهرا خاموردی
۴- آقای دکتر محسن رضایی
۵- خانم دکتر الهام طباطبایی قمشه
۶- آقای دکتر حسین. عصارزاده
۷- آقای دکتر کامیار فتح پور
۸- آقای دکتر مهرداد کاظمیان
۹- خانم دکتر منصوره میرزایی

کاندیدای بازرس

۱- آقای دکتر ایوب پهلوان
۲- آقای دکتر حمید کرمانشاه