دوره های برگزار شده

ملاحظات ترميمي و استيک در کا مپوزيت قدامي

اساتيد آقاي دکتر مهيار شهبازي مقدم ، آقاي دکتر علي شکيب آقاي دکتر ابراهيم امين صالحي

در دندانپزشکي ترميميFRC موارد کاربرد

اساتيد خانم دکتر هاله حشمت ، خا نم دکتر هاله کاظمي

ملاحظات ترميمي و بيولوژيک درکامپوزيت خلفي

اساتيد آقاي دکتر محمدباقر رضواني ، آقا ي دکتر مسعود صانعي

ملاحظات ترميمي و استيک در کامپوزيت قدامي تکرار

اساتيد آقاي دکتر مهيار شهبازي مقدم ، آقاي دکتر علي شکيب آقاي دکتر ابراهيم امين صالحي

از علل آن تا عوارض ناشي از درمان bleaching

اساتيد خا نم دکتر مريم حوري زاد ، آ قا ي دکتر اميرقاسمي

کاربرد اينله و آنله در دندانپز شکي ترميمي

اساتيد آقا ي دکتر علي شکيب ، آقاي دکتر حسن اسلامي

تکنيک هاي مختلف بستن ديا ستم

استاد آقاي دکترعلي يزداني

روش هاي مختلف ترميم دندانهاي به شدت تخريب شده

اساتيد آقاي دکتر مسعود صانعي ، آقاي دکترهمايون عالي داعي خانم دکتر هاله کاظمي

جايگاه پرسلن ونير در دندانپزشکي ترميمي

استاد آقاي دکتر فرخ آصف زاده

(GCتازه هاي دندانپزشکي ترميمي )

استاد خانم دکتر بريجيد دوعاهه