درباره ما

در سال 1379 هيئت موسس با شركت آقاي دكتر فضل الله فرشچيان ، آقاي دكتر اسماعيل ياسيني ، آقاي دكتر ايوب پهلوان ، آقاي دكتر عبدالامير مطوريان پور ،آقاي دكتر علي اصغر علوي تشكيل گرديد و هيئت موسس مقدمات تشكيل انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران را فراهم آورد و اولين جلسه انجمن در تاريخ 1380 در محل جامعه دندانپزشكي ايران تشكيل شد و انتخابات هيئت مديره با حضور نماينده وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکي انجام شد.