جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

بدین وسیله از اعضای محترم دعوت میشود با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ به حد نصاب نرسید، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که در راس ساعت ۱۰ الی ۱۲‌روز یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
در محل آدرس انجمن : خیابان کوی نصر،خیابان علیالی غربی، پلاک ۹۰، انجمن دندانپزشکی ایران تشکیل میگردد، شرکت نمایند.
دستور جلسه :
۱- استماع گزارش هیات مدیره
۲- گزارش بیلان مالی
۳- گزارش بارزس
۴- وسایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.
تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

هیات مدیره انجمن