بیستمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران

راهنماي ثبت نام و پرداخت:

به استحضار مي رساند بیستمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکي ترمیمي ایران در تاریخ 9 تا12 آبان ماه در
هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
ضمن دعوت از همه همکاران گرامي، اطلاعات و نحوه ثبت نام به شرح زیر خدمتتان اعلام مي گردد:

هزینه‌ ثبت‌ نام پکیج‌ کامل‌ کنگره مبلغ‌ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌ باشد که‌ می‌ بایست‌ به‌ صورت ذیل‌ پرداخت‌ گردد:

١- ورود به‌ سامانه‌ آموزش مداوم وزارت بهداشت‌(برای گرفتن ۲۰ امتیاز بازآموزی) از طریق‌ لینک‌ زیر و پرداخت‌ مبلغ‌ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال، از طریق‌ درگاه پرداخت‌ الکترونیک‌ لینک‌: www.ircme.ir

لازم به‌ ذکر است‌ در این‌ قسمت‌ ثبت‌ نام کنگره بدون کارگاه ها و بدون پذیرایی‌ میان وعده خواهد بود.

٢-  ورود به‌ قسمت‌ ثبت‌ نام سایت‌ کنگره انجمن‌ متخصصین‌ دندانپزشکی‌ ترمیمی‌ ایران ازطریق‌ لینک‌ زیر، تکمیل‌

 مشخصات مربوطه‌ و پرداخت‌ مبلغ‌ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ازطریق‌ درگاه پرداخت‌ الکترونیک‌: لینک ثبت نام ( مهلت ثبت نام به پایان رسید.)

 – پرداخت‌ فوق فقط‌ به‌ صورت آنلاین‌ می‌ باشد.

– قابل‌ ذکر است‌ فقط‌ دندانپزشکانی‌ که‌ هزینه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال را پرداخت‌ می‌ کنند می‌ توانند در ٢ کارگاه شرکت‌ نمایند.

– دستیارانی‌ که‌ تمایل‌ دارند در کارگاه اختصاصی‌ خودشان شرکت‌ کنند، نیازی‌ به‌ پرداخت‌ نخواهند داشت‌.

هزینه ثبت نام جدول فوق شامل موارد زیر مي گردد:
الف -شرکت در تمام سخنراني ها و پانل هاي کنگره
ب -امتیاز بازآموزي
ج -کارت ورود، پکیج، برنامه علمي
د -میان وعده
ه – شرکت در دو کارگاه کنگره

چند نکته مهم:
– دستیاران تخصصي کلیه رشته ها مي بایست فقط به قسمت ثبت نام سایت کنگره انجمن متخصصین
دندانپزشکي ترمیمي ایران www.iacrd.com مراجعه کرده و مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال جهت استفاده از سخنراني
ها و درصورتي که مایل به شرکت در برنامه کارگاه ها (دو کارگاه) و میان وعده میباشند مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال، از
طریق درگاه الکترونیک پرداخت نمایند .
– دانشجویان مي بایست فقط به قسمت ثبت نام سایت کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکي ترمیمي ایران
مراجعه کرده و مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال از طریق درگاه الکترونیک پرداخت نمایند.
براي متخصصین دندانپزشکي ترمیمي، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال پرداختي از طریق سایت انجمن متخصصین
دندانپزشکي ترمیمي، علاوه بر ثبت نام در کنگره ، شامل حق عضویت ٢ سال اخیر در انجمن نیز میباشد.
– متقاضیان شرکت در کارگاه ها با توجه به محدود بودن ظرفیت کارگاه ها مي باست از تاریخ هفته اول مهرماه از
طریق لینک www.iacrd.com نسبت به رزرو کارگاه مورد نظر خود اقدام نمایند.
– افرادیکه مایل به شرکت در کارگا ه ها و میان وعده پذیرایي نمي باشند، فقط به قسمت ثبت نام سامانه www.ircme.ir اموزش مداوم وزارت بهداشت مراجعه کرده و مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال از طریق درگاه الکترونیک
پرداخت نمایند.
– ظرفیت هاي ثبت نام محدود خواهد بود .لذا در صورت تمایل به کسب امتیاز بازآموزي، در اولین فرصت نسبت
به ثبت نام اقدام نمایید