برنامه علمی و کارگاه های کنگره

هجدهمین کنگره ي سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران