آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه علمی انجمن دندانپزشکی ترمیمی ایران به شماره ثبت 23609 و شناسه ملی 10103876511 (نوبت دوم)
بدینوسیله  از کلیه اعضای محترم  انجمن علمی دندانپزشکی ترمیمی ایران دعوت میشود  در مجمع عمومی سالیانه  در روز شنبه 19 آذر از ساعت 11 الی 13 در محل جامعه دندانپزشکی ایران  به آدرس: خیابان کوی نصر علیالی غربی  پلاک 83 ط سوم
از کلیه اعضای محترم درخواست می گردد در جلسه فوق الذکر حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
1-استماع گزارش هیات مدیره
2- گزارش بیلان مالی
3- گزارش  بازرس