آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه علمی انجمن دندانپزشکی ترمیمی ایران به شماره ثبت ۲۳۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۵۱۱ (نوبت اول)
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن علمی دندانپزشکی ترمیمی ایران دعوت میشود در مجمع عمومی سالیانه در روز پنج شنبه ۱۹ آبان از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در محل جامعه دندانپزشکی ایران به آدرس: خیابان کوی نصر، علیالی غربی، پلاک ۸۳، طبقه اول
از کلیه اعضای محترم درخواست می گردد در جلسه فوق الذکر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیات مدیره
۲- گزارش بیلان مالی
۳- گزارش بازرس