آذربایجان شرقی

بسمه تعالی

صورتجلسه

در تاریخ 25/5/96 از ساعت 10:30 صبح در اجرای ماده 12 انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی شاخه استان آذربایجان شرقی جلسه ای با حضور امضاء کنندگان ذیل ( 16 نفر متخصص ترمیمی از 21 نفر) دردانشکده دندانپزشکی تبریز در بخش ترمیمی تشکیل و پس از بحث و بررسی، لزوم تشکیل شاخه استانی انجمن و اهمیت آن برای همکاران، محرز و مشخص گردید و به اتفاق آرا بر این امر تاکید شد. سپس حاضران با توجه به ماده 12 اساسنامه، جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس اقدام نمودند که نتایج به شرح زیر می باشد.

اعضاء هیات مدیره:   

  1. آقای دکتر سیاوش سوادی اسکویی
  2. خانم دکتر پرنیان علیزاده اسکویی
  3. خانم دکتر پریا اعتصام نیا
  4. آقای دکتررامین ماهری
  5. خانم دکتر فاطمه دباغی

 اعضای علی البدل: 

  1. خانم دکتر سودابه کیمیایی   
  2. آقای دکتر محمود بهاری
  3. خانم دکتر پردیس طهرانچی

بازرس اصلی:

  1. آقای دکتر مهدی دانشپوی

 بازرس علی البدل:

  1. خانم کتر فاطمه پورنقی آذر