ثبت نام بیستمین کنگره

همکاران گرامی
بدینوسیله به اطلاع میرساند بنابر خواست اعضای انجمن و با هدف برگزاری کنگره ای پربار، تاریخ برگزاری کنگره بیستم انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران (۱۷ الی ۱۹ آبان ۱۴۰۱) به تعویق افتاد. تاریخ برگزاری متعاقباْ اعلام خواهد شد.
هیئت مدیره انجمن متخصصین داندانپزشکی ترمیمی ایران