بسمه تعالی

صورتجلسه

در تاریخ 25/5/96 از ساعت 10:30 صبح در اجرای ماده 12 انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی شاخه استان آذربایجان شرقی جلسه ای با حضور امضاء کنندگان ذیل ( 16 نفر متخصص ترمیمی از 21 نفر) دردانشکده دندانپزشکی تبریز در بخش ترمیمی تشکیل و پس از بحث و بررسی، لزوم تشکیل شاخه استانی انجمن و اهمیت آن برای همکاران، محرز و مشخص گردید و به اتفاق آرا بر این امر تاکید شد. سپس حاضران با توجه به ماده 12 اساسنامه، جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس اقدام نمودند که نتایج به شرح زیر می باشد.

اعضاء هیات مدیره:                                    اعضای علی البدل:                           بازرس اصلی:    

1) آقای دکتر سیاوش سوادی اسکویی                1) خانم دکتر سودابه کیمیایی                آقای دکتر مهدی دانشپوی   

2) خانم دکتر پرنیان علیزاده اسکویی                2) آقای دکتر محمود بهاری                 بازرس علی البدل:

3) خانم دکتر پریا اعتصام نیا                          3) خانم دکتر پردیس طهرانچی             خانم کتر فاطمه پورنقی آذر

4) آقای دکتررامین ماهری

5) خانم دکتر فاطمه دباغی

 

 

  • کلمات کلیدی
  • ,