1_ قوانین و مقررات انجمن متخصصین دندان پزشکی ترمیمی در اساسنامه انجمن توضیح داده شده است که می توانید آن را به صورت PDF از طریق لینک زیر دانلود نمایید:
دانلود اساسنامه انجمن

2_ شرايط عضويت در انجمن متخصصين دندانپزشکي ترميمي ايران:
همکاران دندانپزشک و متخصصين دندانپزشکي ترميمي مي توانند با فراهم کردن مدارک زير عضو انجمن متخصصين
دندانپزشکي ترميمي ايران شوند و از مزاياي آن بهره برند
مدارک مورد نياز :

_ قطعه پرسنلی
_ اسکن کارت نظام پزشکي
_ در مورد متخصصين ارائه فرم دال بر اخذ تخصص
_ تکمیل فرم عضویت و پرداخت آنلاین حق عضويت