دکتر منصوره میرزایی (رییس انجمن)
دکتر کامیار فتح پور (دبیر انجمن)
دکتر زهرا خاموردی (نایب رییس) 
دکترعلیرضا بروزینیت (خزانه دار)
دکتر محسن رضایی (عضو اصلی) 
دکتر ایوب پهلوان (بازرس اصلی)

  • کلمات کلیدی
  • ,